abouts the congress news how to apply? practical information contact

WYKŁADY PLENARNE
  • Prof. Jerzy Wyrozumski – Jan Długosz. Życie i dzieło
  • Prof. Jerzy Strzelczyk – „Arianizm” jako religijna alternatywa ludów germańskich na przełomie starożytności i średniowiecza
  • Prof. Michał Parczewski – Węgrzy na północ od Karpat w IX/X-X w.
  • Prof. Andrzej Buko – Źródła pisane i archeologia: przykład Góry Katedralnej w Chełmie
  • Prof. Jonathan Shepard – Anglo-Danish ‘empire building’, Rus and Byzantium: a background for Boleslaw Chobry?
  • Prof. Władysław Duczko – Skandynawowie na ziemiach polskich i na Rusi – recepcja i odrzucenie
  • Prof. Elena Melnikova – Scandinavians in Ancient Rus’ in the eyes of Old Russian chronicle-writers: the Rus’ and the Varangians
  • Prof. Rudolf Simek – Demons at work
  • Prof. Andrzej Pleszczyński – O potrzebie uprawiania mediewistyki, albo: o „Polakach-idiotach”
  • Prof. Przemysław Urbańczyk – Mediewistyka jako antropologia

SEKCJE