abouts the congress news how to apply? practical information contact

Inicjatorem Kongresu Mediewistów Polskich jest Stały Komitet Mediewistów Polskich, który powstał na fali przemian dokonujących się w nauce polskiej po 1989 roku. Jego powołanie, z inicjatywy prof. Wojciecha Fałkowskiego (pierwszego i długoletniego przewodniczącego SKMP) było odpowiedzią na potrzebę istnienia w krajobrazie polskiej humanistyki interdyscyplinarnego stowarzyszenia naukowego mediewistów skupiającego badaczy średniowiecza wywodzących się z różnych dziedzin nauk humanistycznych, nie tylko historyków, ale także archeologów, filologów, historyków sztuki, filozofów, religioznawców i teologów, badaczy szeroko pojmowanej kultury, bizantynistów, nordystów, orientalistów, literaturoznawców, teatrologów, numizmatyków i przedstawicieli wielu innych jeszcze dyscyplin. Działalność Stałego Komitetu uzupełnia więc funkcjonowanie innych naukowych towarzystw historycznych, skupiając wszakże swoją aktywność na jednej epoce, widzianej w perspektywie interdyscyplinarnej. I właśnie idea prowadzenia badań interdyscyplinarnych stanowi fundament spotkań organizowanych w cyklu kongresów mediewistów polskich.

Ze środowiskiem Stałego Komitetu związane jest wydawane przez prof. W. Fałkowskiego czasopismo mediewistyczne "Questiones Medii Aevi Novae", które jest najważniejszym polskim czasopismem mediewistycznym wydawanym w języku angielskim. Stały Komitet Mediewistów Polskich honoruje także raz do roku najwybitniejszych badaczy średniowiecza z kraju i zagranicy, nadając im za zasługi w dziedzinie badań mediewistycznych prestiżowy medal "Lux et Laus".

Stały Komitet Mediewistów Polskich zorganizował już cztery edycje Kongresu:

 • I Kongres Mediewistów Polskich, Toruń, 16-18 września 2002 r.
  Informacje o programie na stronie:
  http://staropolska.pl/wydarzenia/kongres_1.html;
 • II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin, 19-21 września 2005 r.
  Współorganizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  Informacje o programie na stronie:
  http://www.mediewistyka.pl/content/view/73/37
 • III Kongres Mediewistów Polskich, Łódź, 22-24 września 2008 r.
  Współorganizatorzy: Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Filologiczny UŁ, Wydział Prawa UŁ, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne Miasta Łodzi, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Łodzi.
  Informacje o programie na stronie:
  http://mediewistyka.uni.lodz.pl/poziom2/program.htm
 • IV Kongres Mediewistów Polskich, Poznań, 19-21 września 2011 r.
  Informacje o programie na stronie:
  http://www.mediewistyka.pl/content/view/292/37

Publikacje będące pokłosiem czterech edycji Kongresu Mediewistów Polskich:

 • W. Fałkowski (red.), Kolory i struktury średniowiecza, Warszawa 2004.
 • T. Michałowska (red.), Septemartes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej (wybrane zagadnienia), Colloquia I, Wrocław 2008.
 • S. Rosik (red.), Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.). Pytania o strategię badań: europeizacja a przełom cywilizacyjny, Colloquia II, Wrocław 2008.
 • S. Suchodolski (red.), Źródła historyczne wydobywane z ziemi, Colloquia III, Wrocław 2008.
 • L. Słupecki (red.), Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie i procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu, Colloquia IV, Wrocław 2008.
 • S. Kwiatkowski (red.), Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane zagadnienia), Colloquia V, Wrocław 2008.
 • A. Szymczakowa (red.), Człowiek w średniowieczu. Między biologią a historią, Łódź 2009.
 • T. Wolińska, M. J. Leszka (red.), Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność. Idee i teksty, Łódź 2009.
 • K. Skupieński (red.), Średniowiecze w rozjaśnieniu, Warszawa 2010.
 • M. Adamczewski (red.), Polska i Europa w średniowieczu. Przemiany strukturalne. Podmioty i przedmioty w badaniach historycznych, Warszawa 2011.
 • T. Grabarczyk, T. Nowak, Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu. III Kongres MediewistówPolskich, Łódź, 22-24 września 2008, Warszawa 2011.

Jednym z najważniejszych celów V Kongresu będzie prowadzenie interdyscyplinarnej debaty nad problematyką kontaktów międzykulturowych w średniowieczu, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej oraz Europy Północnej. Dążeniem organizatorów jest integracja i wymiana myśli w ramach polskiego środowiska mediewistycznego w kontekście międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych trendów metodologicznych. Pragniemy również wprowadzić do dyskursu naukowego tematy dotąd marginalizowane, w tym szczególnie problemy związane z przełomem starożytności i średniowiecza oraz z kontaktami międzykulturowymi. Proponujemy podjęcie dyskusji nad możliwościami i ograniczeniami w poznawaniu przeszłości poprzez konfrontację odmiennych kategorii źródeł: pisanych, archeologicznych, ikonograficznych, językowych i innych, włącznie z szerszym wykorzystaniem możliwości, jakie daje współpraca z naukami przyrodniczymi.

Trwałym dorobkiem Kongresu będzie podsumowująca obrady wielotomowa publikacja. Międzynarodowy wymiar Kongresu sprawia, iż językami obrad i publikacji pokongresowej będą polski i angielski.