abouts the congress news how to apply? practical information contact

KALENDARIUM

Rozplanowanie i lokalizacja obrad sekcji V KMP - download
  20 września 2015 r. (niedziela)
 • 17:00 – 21:00 Rejestracja uczestników V KMP
 • 19:00 – Powitalna lampka wina
 • 20:00 Posiedzenie Stałego Komitetu Mediewistów Polskich

 • 21 września 2015 r. (poniedziałek)
 • 09:00 – 11:00 Otwarcie V KMP, wręczenie medali Lux et Laus, wykłady plenarne
 • Prof. Jerzy Wyrozumski – Jan Długosz. Życie i dzieło
  Prof. Jerzy Strzelczyk – „Arianizm” jako religijna alternatywa ludów germańskich na przełomie starożytności i średniowiecza
  Prof. Michał Parczewski – Węgrzy na północ od Karpat w IX/X-X w.
 • 11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
 • 11:30 – 14:00 Obrady w sekcjach tematycznych
 • Sekcja 1: Na styku Wschodu i Zachodu. Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych
  Sekcja 2: Na pograniczu Słowiańszczyzny i Skandynawii – polskie badania nordystyczne
  Sekcja 4: Średniowieczni władcy i ich otoczenie
  Sekcja 9: Dyscypliny nauk pomocniczych archeologii i historii wobec wyzwań XXI wieku
  Sekcja 10: Tradycja i przyszłość badań nad Janem Długoszem
  Sekcja 15: Od jednostkowych imitacji do świadomych modernizacji. Władztwa środkowoeuropejskie w kontynentalnych sieciach interakcji wczesnego i pełnego średniowiecza
  Sekcja 16: Sekcja historiograficzna: Mediewistyka lwowska XIX i XX wieku (do 1939 r.)
 • 14:00 – 15:30 Przerwa obiadowa, sesja posterowa
 • 15:30 – 18:30 Obrady w sekcjach tematycznych
 • Sekcja 1: Na styku Wschodu i Zachodu. Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych
  Sekcja 2: Na pograniczu Słowiańszczyzny i Skandynawii – polskie badania nordystyczne
  Sekcja 4: Średniowieczni władcy i ich otoczenie
  Sekcja 9: Dyscypliny nauk pomocniczych archeologii i historii wobec wyzwań XXI wieku
  Sekcja 10: Tradycja i przyszłość badań nad Janem Długoszem
  Sekcja 16: Sekcja historiograficzna: Mediewistyka lwowska XIX i XX wieku (do 1939 r.)
  Sekcja 18: Sztuka średniowiecza na pograniczu kultur. Szanse i ograniczenia

  22 września 2015 r. (wtorek)
 • 09:00 – 11:00 Wykłady plenarne
 • Prof. Andrzej Buko – Źródła pisane i archeologia: przykład Góry Katedralnej w Chełmie
  Prof. Jonathan Shepard – Anglo-Danish ‘empire building’, Rus and Byzantium: a background for Boleslaw Chobry?
  Prof. Władysław Duczko – Skandynawowie na ziemiach polskich i na Rusi – recepcja i odrzucenie
 • 11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
 • 11:30 – 14:00 Obrady w sekcjach tematycznych
 • Sekcja 4: Średniowieczni władcy i ich otoczenie
  Sekcja 11: Koegzystencja i konfrontacja – bizantyńskie spotkania ze Wschodem
  Sekcja 12: Obcy w klasztorze. Ciągłość i zmiana w życiu klasztorów na ziemiach polskich
  Sekcja 13: Mediewalizm w kulturze nowożytnej i współczesnej
  Sekcja 14: Żydzi w społeczeństwie średniowiecznej Polski i ich wizerunek w historiografii
  Sekcja 17: Translatio studii w kulturze intelektualnej i literackiej Średniowiecza
  Sekcja 20: Sekcja otwarta
 • 14:00 – 15:30 Przerwa obiadowa
 • 15:30 – 18:30 Obrady w sekcjach tematycznych
 • Sekcja 5: Hierofanie, wierzenia, obrzędy… Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem
  Sekcja 6: Historycy i archeolodzy jako badacze średniowiecza – problemy i szanse współpracy
  Sekcja 8: Archeologia a architektura
  Sekcja 11: Koegzystencja i konfrontacja – bizantyńskie spotkania ze Wschodem
  Sekcja 12: Obcy w klasztorze. Ciągłość i zmiana w życiu klasztorów na ziemiach polskich
  Sekcja 13: Mediewalizm w kulturze nowożytnej i współczesnej
  Sekcja 17: Translatio studii w kulturze intelektualnej i literackiej Średniowiecza
 • 19:30 – Uroczysta kolacja

 • 23 września 2015 r. (środa)
 • 09:00 – 11:00 Wykłady plenarne
 • Prof. Rudolf Simek – Demons at work
  Prof. Andrzej Pleszczyński – O potrzebie uprawiania mediewistyki, albo: o „Polakach-idiotach”.
  Prof. Przemysław Urbańczyk – Mediewistyka jako antropologia
 • 11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
 • 11:30 – 14:00 Obrady w sekcjach tematycznych
 • Sekcja 3: Instrumentalne traktowanie chrześcijaństwa przez władców barbarzyńskich we wczesnośredniowiecznej Europie
  Sekcja 5: Hierofanie, wierzenia, obrzędy… Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem
  Sekcja 7: Stan rozpoznania rękopisów średniowiecznych w Polsce (panel)
  Sekcja 19: Średniowieczny Mercator christianus: wzory etyczne, organizacyjne, praktyka i mentalność
  Sekcja 20: Sekcja otwarta
 • 14:00 – 15:30 Przerwa obiadowa
 • 15:30 – 16:30 Dyskusja podsumowująca i zakończenie V KMP

 • 24 września 2015 r. (czwartek)
 • Wycieczka dla uczestników Kongresu
 • - zwiedzanie Rzeszowa
  - Trzcinica „Karpacka Troja”